Úvod › P@wouk › P@wouk - historie projektu

P@wouk - historie projektu

Informační systém P@wouk je internetový/intranetový webový databázový informační a administrační systém pro správu studentských počítačových sítí na kolejích Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, která je součástí Slezské univerzity v Opavě (SU OPF). Vyvíjím ho od roku 2004 a v současné době je aktuální již sedmá verze pod označením P@wouk 2012.

Jak to všechno začalo

Takto vypadaly první webové stránky KOSMOS - sítě Na tomto místě se dá říci, že informační systém vznikl vlastně náhodou. Když jsem v červnu 2004 jako student SU OPF přebíral pod svou správu studentskou počítačovou síť na koleji KOSMOS, tak jsem se rozhodl, že během letních prázdnin vytvořím webové stránky této nově budované sítě, které měly sloužit jako zdroj informací pro uživatele.
 
Protože jsem si chtěl rozšířit své praktické zkušenosti s programováním v jazyce PHP, se kterým jsem měl v té době jen velmi malé zkušenosti, a také s databází MySQL, se kterou jsem do té doby neměl žádné praktické zkušenosti, zvolil jsem pro tyto stránky právě kombinaci těchto technologií. Jak postupně vznikaly tyto stránky, napadla mě myšlenka, že bych také mohl vytvořit administrátorské webové rozhraní, prostřednictvím kterého by mohli i další správci sítě vkládat aktuality bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu stránek, či databáze a tedy bez nutnosti znalosti jazyka PHP, HTML nebo SQL.
 
A tak se také stalo. Když však byly stránky i toto administrátorské rozhraní dokončeno, práce s PHP a MySQL mě celkem chytla a do konce prázdnin (a tedy i do zahájení provozu KOSMOS - sítě) zbýval ještě nějaký čas a tak mě napadlo, že by součástí administrátorského systému mohla být také databáze uživatelů a jejich zařízení a možnost odeslání hromadného e-mailu. A tento moment lze zpětně (tehdy jsem o tom určitě tak nepřemýšlel) označit jako vznik nápadu vytvořit komplexní informační systém pro správu kolejních sítí.

Verze 1.x

První verze informačního systému byla spuštěna v září 2004. Oproti aktuální verzi disponovala jenom několika základními funkcemi, přesto plně vyhovovala tehdejším požadavkům na správu sítě. Využívána byla pouze v rámci studentské sítě na koleji Kosmos.

Uživatelské webové rozhraní nabízelo základní informace o historii i současnosti sítě a síťových službách, návody pro využívání síťových služeb, aktuality, často kladené dotazy (FAQ) a kontakty na správce sítě. Všechny sekce tohoto rozhraní byly přístupné bez nutnosti autentizace uživatele, uživatelský informační systém nebyl v této verzi ještě obsažen. Všechny texty byly uloženy v databázi a bylo je možné vkládat a editovat prostřednictvím aplikace phpMyAdmin. Aktuality bylo možné vkládat také prostřednictvím administrátorského webového rozhraní informačního systému.

Grafická podoba administrátorského rozhraní ve verzi 1.x a 2.x Administrátorské webové rozhraní ve verzi 1.x bylo jednoduché a nabízelo pouze několik základních sekcí – správa webu, databáze uživatelů, poplatky, e-mail a nastavení. Sekce správa webu umožňovala zobrazovat aktuality, vkládat nové aktuality a přesouvat aktuality do archívu. Součástí této sekce byl také pořadník zájemců o internet. Sekce databáze uživatelů umožňovala registrovat nové uživatele a jejich zařízení, zobrazovat jejich seznamy, detaily a také je ze systému odstraňovat. Sekce poplatky umožňovala zaznamenání příjmu poplatku a zobrazení přehledu plateb poplatků za užívání přípojky. Sekce e-mail umožňovala odeslat hromadný e-mail všem registrovaným uživatelům. V sekci nastavení si přihlášený uživatel (správce) mohl změnit své kontaktní údaje a uživatelské jméno a heslo pro přístup do administrátorského rozhraní informačního systému.

Verze 2.x

Na základě nových provozních požadavků a zkušeností z provozu byla ještě ve stejném akademickém roce (2004/2005) v lednu 2005 vydána inovovaná verze informačního systému, která přinesla několik nových funkcí.

Novinkou v uživatelském webovém rozhraní ve verzi 2.x byl uživatelský informační systémV uživatelském webovém rozhraní bylo nejvýraznější změnou přidání sekce určené pouze uživatelům sítě po přihlášení – uživatelský informační systém. Uživatelé do něj mohli přistupovat po zadání čísla přípojky a hesla, které si bylo nutné aktivovat prostřednictvím speciální aplikace dostupné také v tomto rozhraní. Po přihlášení měli k dispozici informace o přípojce, o svých osobních a kontaktních údajích, o registrovaných zařízení a také přehled o platbách poplatků za připojení k síti. Ostatní části uživatelského rozhraní zůstaly po grafické i obsahové stránce beze změn, pouze byl zrušen pořadník zájemců o internet, protože v souvislosti s rozšiřováním sítě a zvyšováním počtu dostupných přípojek již nebyl potřeba.

Druhá verze administrátorského rozhraní informačního systému se od první verze liší stejně jako uživatelské rozhraní pouze nepatrně. Grafická podoba i zde zůstala nezměněna, z funkcí byla pouze v sekci databáze uživatelů zrušena položka pořadník zájemců o internetovou přípojku a v sekci poplatky byly doplněny funkce pro označení poplatku uhrazeného po splatnosti a vložení penále. I tato verze našla své uplatnění pouze při správě studentské sítě na koleji Kosmos.

Verze 3.x

Se začátkem nového akademického roku 2005/2006 byla v říjnu 2005 spuštěna nová (v pořadí třetí) verze informačního systému, která byla podstatně propracovanější a zejména v administrátorském rozhraní obsahovala celou řadu nových funkcí. Poprvé využívána také při správě studentské počítačové sítě na koleji Vyhlídka.

Grafická podoba uživatelského rozhraní ve verzi 3.x se od předchozích verzí téměř nelišila, významnou novinkou však byl registrační formulář pro registraci nových uživatelůUživatelské webové rozhraní zůstalo téměř beze změny, pouze bylo optimalizováno pro lepší zobrazení v alternativních internetových prohlížečích. Významnou novinkou na těchto stránkách byl registrační formulář, prostřednictvím kterého bylo možné registrovat nové uživatele a jejich k síti připojovaná zařízení. Po správce sítě tím odpadlo přepisování údajů z ručně vyplněných formulářů a tím se značně urychlilo vyřizování žádostí o připojení k síti a vůbec celá administrativa, což vzhledem k rostoucímu počtu přípojek a tím i uživatelů bylo velkým přínosem. Nově byl také oddělen uživatelský informační systém, který již nebyl integrován jako součást uživatelského webového rozhraní (jak tomu bylo u verze 2.x), ale stal se samostatnou webovou aplikací. Bylo tomu tak proto, že se u této verze počítalo (i když zatím částečně) s tím, že uživatelský informační systém bude společně s administrátorským rozhraním nasazen i pro správu studentské počítačové sítě na koleji Vyhlídka, zatímco uživatelské webové rozhraní bude mít každá síť řešené individuálně. Uživatelé do něj mohli přistupovat nově po zadání osobního čísla a hesla, které zadali při registraci. Uživatelský informační systém přinesl také několik nových funkcí – možnost odeslání e-mailu správci uživatelovi přípojky, možnost aktualizace kontaktních údajů, změna hesla pro přístup do informačního systému a možnost odeslání žádosti o registraci nového nebo zrušení stávajícího zařízení připojovaného k registrované přípojce.

Administrátorské rozhraní bylo graficky i funkčně přepracováno Poměrně radikální změnou prošlo po grafické i funkční stránce administrátorské webové rozhraní. Kompletně byla také přepracována datová struktura. Oproti pěti sekcím ve verzi 1.x/2.x disponovalo celkem sedmi sekcemi – správa webu, databáze uživatelů, e-mail, poplatky, účetnictví, firewall a nastavení. Nově bylo možné každému uživateli (správci) systému do každé sekce nastavit tři úrovně přístupových práv – bez přístupu, s přístupem jen pro čtení, plný přístup. Pro přehlednější práci s různými seznamy přispěla nová funkce, která umožnila seřazovat data vzestupně podle jednotlivých sloupců dle volby uživatele (správce) systému. Sekce správa webu disponovala stejnými funkcemi, jako tomu bylo u předchozích verzích informačního systému. Sekce databáze uživatelů měla oproti předchozím verzím propracovanější možnosti zobrazení seznamů a detailů registrovaných uživatelů a zařízení. Nově bylo také možné editovat nejen údaje o registrovaných uživatelích, ale také o zařízeních. Měnil se také jejich životní cyklus – registrované uživatele ani zařízení nebylo možné odstraňovat, ale pouze archivovat pro budoucí potřeby dohledání dat. Systém tak nově rozlišuje 3 statuty zařízení nebo uživatele – žádost o registraci, aktuální a archivní. Nově bylo také možné měnit zapomenuté heslo uživatele nebo jednotlivým uživatelům odeslat e-mail. Sekce poplatky nabízela také stejné funkce jako verze 1.x/2.x, nově bylo však možné kromě poplatků za užívání přípojky zaevidovat také příjem poplatku za tisk na síťové tiskárně a ostatní poplatky. Sekce e-mail nově umožňovala odeslat hromadný e-mail nejen všem uživatelům, ale také předdefinovaným skupinám uživatelů. První z nových sekcí – účetnictví – umožňovala zaevidovat libovolný příjem nebo výdaj na základě dokladů a druhově ho členit, zobrazit přehled příjmů a výdajů (peněžní deník) a také zobrazit přehled stavu v pokladnách jednotlivých uživatelů (správců) systému. Do peněžního deníku byly také automaticky zanášeny příjmy zaevidované v sekci poplatky. Druhá nová sekce byla firewall, která umožňovala generování pravidel firewallu (IP Tables) na základě MAC adres registrovaných zařízení. Pravidla však bylo v této verzi ještě nutné na server přenášet manuálně. Sekce nastavení nabízela shodné funkce s verzí 1.x/2.x.

Uživatelský informační systém byl ve verzi 3.x samostatnou webovou aplikací, která graficky vycházela z administrátorského rozhraníBěhem roku byla vydána upravená verze administrátorského rozhraní informačního systému, která nesla označení 3.5. Kromě opravených chyb verze 3.x pracovala nově nejen s MAC adresou zařízení, ale také IP adresou zařízení a obsahovala novu sekci server, která nahradila sekci firewall. Tato sekce umožňovala generovat pravidla firewallu (IP Tables) nejen na základě MAC adres zařízení, ale nově i IP adres zařízení a také s ohledem na úhradu poplatků za užívání přípojky. Pro tyto účely bylo možné v této nové sekci nastavit splatný poplatek za připojení k síti. Kromě pravidel firewallu bylo nově k dispozici také generování skriptu pro DHCP server. Takto upravená verze byla však nasazena pouze na koleji Kosmos, zatímco na Vyhlídce se po celý akademický rok využívala původní.

Verze 4.x

Na úspěšné využití verze 3.x v prostředí studentské počítačové sítě na koleji Vyhlídka a také pozitivní zkušenosti z provozu experimentálních funkcí, které přinesla verze 3.5 na Kosmose, reagovala nová verze vydaná v říjnu 2006, která nesla v označení verze číslo čtyři. Tato byla již od samého začátku navrhována tak, aby po příslušných úpravách mohla být nasazena i pro správu dalších studentských počítačových sítí. Jednalo se o dosud nejkomplexnější úpravu, kdy se dá konstatovat, že byl v podstatě celý systém přepracován, včetně datové základny a grafické podoby. Proto se o tato verze označuje jako „informačním systému druhé generace“.

Uživatelské webové rozhraní dostalo od verze 4.x novou grafickou podobuNové uživatelské webové rozhraní nabídlo tyto základní funkce – články, aktuality, registrace, kontakty a uživatelský informační systém, který byl od této verze zpět integrován jako součást uživatelského webového rozhraní. Články jsou tematicky rozčleněny do několika kategorií – úvod, připojení, tiskárna a návody. U každého článku je také hypertextový odkaz „Tisk článku“, který v novém okně prohlížeče zobrazí článek prostřednictvím kaskádových stylů optimalizovaný pro tisk a automaticky se otevře systémové dialogové okno tiskáren. Aktuality představují elektronickou nástěnku, která slouží ke zveřejňování aktuálních informací v souvislosti s provozem sítě. Veškeré články a aktuality se načítají z databáze, vkládají a editují prostřednictvím administrátorského webového rozhraní. Stejně jako v předchozí verzi je další součástí webového uživatelského rozhraní také registrační formulář pro nové uživatele služeb sítě. Registrace prostřednictvím tohoto formuláře probíhá nově v několika krocích, ve kterých se postupně zadají informace o uživateli, připojovaných zařízení a také se vysloví prohlášení, ve kterém uživatel stvrzuje pravdivost všech údajů a také skutečnost, že se seznámil s příslušnými právními dokumenty, porozuměl jim, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. V kontaktech se zobrazí seznam správců sítě, jejich fotografie, funkce a kontaktní údaje, které si jednotliví správci vkládají a editují prostřednictvím svého profilu v administrátorském rozhraní.

Od verze 4.x byl uživatelský informační systém integrován zpět do uživatelského webového rozhraní Součástí uživatelského webového rozhraní se v této verzi opět stal uživatelský informační systém. Samotné funkce se nově lišily podle toho, zda přihlášený uživatel byl uživatelem přípojky nebo pouze uživatelem tiskových služeb. Všem se zobrazili informace o uživateli a údaje o jeho registraci, kontaktní údaje s možností editace, přehled vyúčtování a plateb za tisk na síťové tiskárně a možnost změny přístupového hesla. Uživatelům přípojky k síti se navíc zobrazil přehled aktuálních registrovaných zařízení, formulář pro registraci dalšího k síti připojovaného zařízení a přehled plateb poplatků za připojení.

Administrátorské webové rozhraní bylo nově pojato jako modulární, díky čemu ho lze snadno rozšiřovat o nové funkce (moduly) jen s minimálním zásahem do již funkčních modulů nebo datové struktury. Čtvrtá verze obsahovala celkem osm modulů. Některé z nich - správa webu, databáze uživatelů, e-mail, poplatky, server a můj profil – představovaly náhradu za stejnojmenné sekce v předchozí verzi. Kromě toho přibyly dva naprosto nové moduly – tiskárna a správa systému. Naopak bez náhrady byla zrušena sekce účetnictví. Do jednotlivých modulů bylo možné obdobně jako ve verzi 3.x jednotlivým uživatelům (správcům) systému nastavit jednu ze tří úrovní přístupových práv – bez přístupu, omezený přístup nebo plný přístup. Podle úrovně přístupových práv se potom lišily u jednotlivých uživatelů dostupné funkce v jednotlivých modulech.

Administrátorské rozhraní ve verzi pro studentskou síť Z@vináč na vysokoškolské koleji Vyhlídka Modul správa webu umožňoval vkládat nové, zobrazovat a editovat stávající aktuality a nově také veškeré články. U každého článku bylo možné nově nastavit zařazení do kategorie a jeho vlastníka. Modul databáze uživatelů svými funkcemi vychází z předchozí verze. Nově se zde kromě uživatele přípojky objevil také uživatel tiskových služeb. Poměrně významnou novinkou byla možnost zobrazit kartu uživatele, kde bylo možné nalézt na čtyřech záložkách (informace o uživateli, informace o přípojce, poplatky, tiskárna) detail uživatele včetně informací z jiných modulů (např. poplatky nebo vyúčtování tisku) na jednom místě. Novinkou byla také volba na jedné ze záložek, pomocí které bylo možné uživateli softwarově odpojit přípojku. Modul e-mail umožňuje stejné funkce jako předchozí verze systému, akorát byly rozšířeny skupiny uživatelů, kterým lze odeslat hromadný e-mail. Výraznou proměnou prošel také modul poplatky. Kromě tradičního zobrazení přehledu plateb poplatků za užívání přípojky k síti bylo od této verze možné zobrazit také přehled tiskových dluhů za jednotlivá období jednotlivých uživatelů. Nově bylo možné nastavit každému uživateli individuální výši měsíčního poplatku za užívání přípojky, která se pak automaticky zobrazila při zadávání poplatku, a sazbu za tisk. Při zadávání poplatku se automaticky zobrazila výše tiskového dluhu uživatele. Další novinkou bylo generování a tisk stvrzenek při příjmu poplatků. Zásadní novinkou v modulu poplatky byly analytické pokladny jednotlivých uživatelů (správců) systému.

Uživatelské webové rozhraní studentské počítačové sítě Z@vináč na vysokoškolské koleji Vyhlídka Jeden z nových modulů – tiskárna – měl sloužit ke zpracování a evidenci vyúčtování tisku na síťové tiskárně. Bylo v něm možné nadefinovat nové období vyúčtování tisku a splatnosti, zadat počty vytištěných stran jednotlivými uživateli a případné odpočty, které mohly být u jednotlivých uživatelů nastaveny individuálně. Dále bylo možné zobrazit jednotlivá vyúčtování tisku a editovat je, odeslat vyúčtování e-mailem nebo automaticky zvýšit sazbu u neuhrazeného tiskového dluhu po splatnosti. Modul server nově disponoval funkcí zobrazení základních parametrů serveru, na kterém informační systém běží. Obdobně jako předchozí verze umožňoval generovat pravidla firewallu (IP Tables) a skript DHCP serveru. Významnou novinkou byla však možnost jejich automatického odeslání na server a následný restart. Správa systému byl v pořadí druhým novým modulem. Sloužil k administraci uživatelů administrátorského webového rozhraní a k nastavování jeho parametrů. Umožňoval vkládat nové, zobrazovat a editovat nebo odstraňovat stávající uživatele administrátorského rozhraní, nastavení splatného poplatku, logování činností jednotlivých uživatelů v systému, nastavení a editaci parametrů informačního systému. Modul můj profil nabízel stejné funkce jako v předchozích verzích.

Další zásadní novinkou v této verzi byla možnost exportu všech důležitých přehledů a formulářů do formátů PDF, XLS a HTML verze pro tisk.

Verze 5.x

Administrátorské rozhraní ve verzi 5.x Na základě zkušeností z provozu byl systém nadále upravován a již v lednu 2007 byla vydána vylepšená verze 5.x. Jejím hlavním cílem byla oprava chyb, které se vyskytly ve verzi 4.x. Kromě toho obsahovala také novou definici CSS z důvodu optimalizace pro alternativní internetové prohlížeče. Kromě toho však přinesla i několik novinek v administrátorském rozhraní. V modulu e-mail to byl nový nástroj INTERKOM (nástroj pro interní komunikaci mezi správci sítě), v modulu poplatky to byla možnost zobrazení celkových tiskových dluhů jednotlivých uživatelů a v modulu správa systému to byla nově možnost definice nových, zobrazení, editace a odstranění existujících druhů uživatelů. Protože služby sítě využívalo stále více zahraničních studentů, byl v rámci uživatelského webového rozhraní doplněn registrační formulář pro nové uživatele v anglickém jazyce. Součástí uživatelského informačního systému byla nově funkce automatického vygenerování nového hesla za zapomenuté a jeho odeslání na e-mail uživatele.

Verze 6.x (P@wouk)

Administrátorské rozhraní ve verzi 6.x, nazvané P@wouk, umožňuje správu více sítí v rámci jedné instalaceV říjnu 2007 byla vydána šestá verze informačního systému, která kromě číselného označení nesla také název P@wouk. Vycházela z verzí 4.x/5.x. Zásadní novinkou byla podpora správy více sítí v rámci jedné instalace systému a podpora virtuálních podsítí v rámci sítě s vlastními rozsahy IP adres. Modul správa systému obsahoval nové funkce, které umožňovaly vytváření nových, zobrazení, editaci a odstranění stávajících virtuálních podsítí. Tomu byl také přizpůsoben modul server, který pro všechny sítě, podsítě a virtuální podsítě umožňoval generovat pravidla firewallu (IP Tables), skript DHCP serveru a nově také pravidla pro Radius server a tedy kontrolu přístupu uživatelů nejen na základě MAC a IP adresy, jak tomu bylo u předchozích verzí, ale také na bázi protokolu 802.1x. Již samozřejmostí je automatické odeslání těchto pravidel na server a následný restart.

Verze 7.x (P@wouk 2010/2011/2012)

Dva roky od vydání verze 6.x byla v říjnu 2009 představena zcela nová verze pod označením 7.x a názvem P@wouk 2010, která by měla představovat “třetí generaci informačního systému”. Jedná se opět o kompletně přepracovanou verzi, která obsahuje celou řadu nových funkcí a měla by zúročit zkušenosti získané z reálného provozu předchozích verzí. Důraz je u ní kladen na její případné možné využití i jinde než na kolejích SU OPF. Vývoj této verze, která byla později přejmenována na P@wouk 2011 a P@wouk 2012, nadále probíhá. V současné době je souběžně také připravována nová verze 8.x, která však dosud nebyla uvolněna pro produkční nasazení.

Soubory ke stažení: