Úvod › P@wouk › P@wouk - moduly systému

P@wouk - moduly systému

Samotný systém se skládá z několika vzájemně propojených modulů, které logicky seskupují související funkce.

Informační systém P@wouk - moduly systému

Databáze uživatelů

Modul databáze uživatelů je jeden z nejrozsáhlejších a při správě sítě také z nejdůležitějších modulů. Slouží k zobrazení a editaci záznamů o registrovaných uživatelích sítě a jimi připojovaných zařízení. Zajišťuje zejména následující funkce:

 • tabulkový přehled aktuálních uživatelů, archivních uživatelů, nově registrovaných uživatelů ke schválení a uživatelů přiřazených konkrétnímu správci, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledech, možnost exportu přehledů do formátů PDF a XLS,
 • tabulkový přehled aktuálních zařízení, archivních zařízení, nově registrovaných zařízení ke schválení a zařízení přiřazených konkrétnímu správci, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledech, možnost exportu přehledů do formátů PDF a XLS,
 • formulář pro zobrazení a editaci detailu uživatele – informace o uživateli, informace o registraci, záznam o ověření uživatele, kontaktní údaje, informace o přípojce a registrovaných zařízení, možnost připojení/odpojení přípojky, informace o platbách za připojení, možnost nastavení výše měsíčního poplatku a zpoplatněných a nezpoplatněných měsíců, nastavení slev a volných tisků za typ platby, informace o tisku na síťové tiskárně a přehled vyúčtování tisku, možnost nastavení oprávnění tisku na síťové tiskárně, přehled a možnost nastavení odpočtu tisku v jednotlivých měsících, zobrazení historie všech plateb uživatele, přehled zapůjčeného majetku a možnost změny hesla uživatele,
 • formulář pro zobrazení a editaci detailu zařízení – základní informace o uživateli, který zařízení registroval, informace o zařízení, identifikace zařízení v síti, registrační údaje, adresace zařízení, možnost přidělení volné IP adresy,
 • formulář pro odeslání zprávy jednotlivým uživatelům na registrované e-mailové adresy,
 • možnost uživatelsky definovaného exportu přehledu registrovaných uživatelů a zařízení do formátu XLS.

E-mail

Tento modul slouží k odesílání zpráv uživatelům i k interní komunikaci mezi jednotlivými správci prostřednictvím elektronické pošty. Disponuje následujícími funkcemi:

 • IMAP webový klient – přehled přijatých a odeslaných zpráv, jejich čtení a odesílání nových zpráv,
 • formulář pro odeslání hromadného e-mailu všem registrovaným uživatelům nebo jejich vybrané skupině,
 • formulář pro odeslání e-mailu interní komunikace mezi správci, možnost výběru příjemců ze seznamu správců.

Poplatky

Dalším klíčovým modulem systému je modul poplatky, který slouží k evidenci přijatých poplatků od uživatelů sítě a k vedení jednotlivých pokladen. Stěžejními jsou následující funkce:

 • formulář pro příjem poplatku za připojení k síti, tisk na síťové tiskárně a ostatní platby – po zadání osobního čísla se automaticky dohledá historie plateb uživatele, výše měsíčního poplatku a případné slevy, vypočte se výše aktuálního tiskového dluhu a v případě platby po splatnosti také výše penále,
 • automatické generování stvrzenek ve formátu PDF,
 • tabulkový přehled platby poplatků za připojení k síti jednotlivými uživateli v jednotlivých měsících, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • tabulkový přehled trvale nezpoplatněných uživatelů a uživatelů nezpoplatněných v daném období (měsíci), možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • vedení a zobrazení tabulkového přehledu pokladen jednotlivých správců a hlavní pokladny sítě, možnost zobrazení rekapitulace DPH, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS, tabulka s rekapitulací pokladny, funkce pro průkazné stornování dokladů a převody dokladů mezi pokladnami, funkce pro hromadný odvod poplatků z pokladen jednotlivých správců do hlavní pokladny sítě,
 • evidence a zobrazení tabulkového přehledu poplatků odvedených do fakultní pokladny, zobrazení rekapitulace DPH, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • tabulkový přehled vybraných poplatků podle správců sítě, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • generování tiskové sestavy ve formátu PDF s přehledem dokladů dle uživatelem definovaného číselného rozsahu,
 • možnost uživatelsky definovaného exportu přijatých plateb do formátu XLS.

Server

Modul server slouží ke generování a odesílání pravidel pro Radius server, firewall a DHCP server. Mezi základní funkce tohoto modulu patří:

 • možnost nastavení aktuálně splatného poplatku pro účely generování pravidel pro Radius server a DHCP server,
 • tabulkový přehled uživatelů a zařízení aktuálně oprávněných k přístupu k síti a zahrnutých v pravidlech pro Radius server a DHCP server, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • generování pravidel pro Radius server na základě toho, zda je uživatel registrován, má aktivovanou přípojku a uhrazeny příslušné poplatky, možnost odeslání vygenerovaných pravidel na server a automatický restart Radius serveru a DHCP serveru.

Síťová tiskárna

Modul síťová tiskárna slouží ke zpracování a evidenci vyúčtování tisku na síťové tiskárně. Součástí jsou zejména následující funkce:

 • tabulkový přehled vyúčtování tisku na síťové tiskárně, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS, funkce pro průkazné stornování vyúčtování tisku,
 • formulář pro vložení nového a editaci stávajícího vyúčtování tisku,
 • tabulkový přehled neuhrazených tiskových dluhů jednotlivých uživatelů, možnost zobrazení aktuální výše penále, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • tabulkový přehled uživatelů aktuálně oprávněných k tisku na síťové tiskárně, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost stažení aktuálního seznamu uživatelů oprávněných k tisku na síťové tiskárně ve formátu CSV pro účely importu do tiskového systému SafeQ,
 • formulář pro import CSV souboru s vyúčtováním tisku z tiskového systému SafeQ, automatické zpracování, uplatnění individuálních sazeb za tisk a odpočtů tisku uživatele,
 • formulář pro hromadné odeslání vyúčtování tisku uživatelům na registrované e-mailové adresy,
 • možnost uživatelsky definovaného exportu přehledu vyúčtování tisku na síťové tiskárně do formátu XLS.

Podpora

Modul podpora představuje helpdeskový systém pro poskytování technické podpory uživatelům sítě. Aktuálně umožňuje následující funkce:

 • formulář pro vložení nového požadavku technické podpory správcem sítě,
 • tabulkových přehled všech požadavků technické podpory (vložených prostřednictvím e-mailu, pomocí uživatelského webového rozhraní nebo administrátorského webového rozhraní), sledování statutu (stavu) požadavku, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, funkce pro stažení nových e-mailových požadavků,
 • formulář pro zobrazení a editaci detailu požadavku technické podpory – informace o uživateli, identifikace požadavku, statut požadavku, popis požadavku, záznamy správce, historie komunikace (přehled přijatých a odeslaných zpráv v souvislosti s daným požadavkem),
 • formulář pro odeslání e-mailu technické podpory uživateli,
 • tabulkové přehledy přijatých a odeslaných zpráv technické podpory, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledech.

Hospodaření

Modul hospodaření představuje ekonomický (managerský) modul, který zajišťuje dynamicky vypočítávané přehledy o hospodaření jednotlivých studentských sítí a všech sítí jako celku. Umožňuje získat zejména následující údaje:

 • přehled celkového hospodaření – souhrnný přehled příjmů, výdajů, výsledku hospodaření a pohledávek za tisk na síťové tiskárně celkem a dle jednotlivých sítí, možnost exportu přehledu do formátu PDF a XLS,
 • přehled příjmů dle pokladen, možnost exportu přehledu do formátu PDF a XLS,
 • tabulkový přehled výdajů za materiál a služby, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • formulář pro zobrazení detailu, editaci nebo vložení nového výdaje,
 • tabulkový přehled mzdových nákladů, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • formulář pro zobrazení detailu, editaci nebo vložení nového mzdového nákladu,
 • tabulkový přehled poplatků odvedených do fakultní pokladny, možnost filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • přehled souhrnu nároků a jejich čerpání na odpočet stran ve vyúčtování tisku na síťové tiskárně, možnost exportu přehledu do formátu PDF a XLS.

Majetek

Modul majetek zajišťuje evidenci majetku sítě a jeho zápůjček uživatelům. Disponuje následujícími funkcemi:

 • formulář pro zaevidování nového majetku,
 • tabulkový přehled evidovaného majetku a jeho případných zápůjček uživatelům, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu, možnost exportu přehledu do formátů PDF a XLS,
 • formulář pro zobrazení detailu a editaci evidovaného majetku – identifikace majetku, informace o pořízení, záznam o umístění a zapůjčení, informace o vyřazení majetku, možnost generování smlouvy o zapůjčení a potvrzení o vrácení ve formátu PDF,
 • možnost uživatelsky definovaného exportu přehledu majetku do formátu XLS.

Správa webu

Modul správa webu slouží k administraci informačního portálu pro uživatele. V současné době obsahuje tyto funkce:

 • tabulkový přehled aktualit, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu,
 • formulář pro vložení a publikování nové nebo zobrazení a editaci stávající aktuality,
 • tabulkový přehled článků, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu,
 • formulář pro vložení a publikování nového nebo zobrazení a editaci stávajícího článku, možnost přiřazování do kategorie a určování pořadí v této kategorii,
 • tabulkový přehled rychlých odkazů, možnost jejich řazení,
 • formulář pro vložení a publikování nového nebo zobrazení a editaci stávajícího rychlého odkazu.

V současné době je připravována rozsáhlá inovace tohoto modulu.

Nastavení systému

Modul nastavení systému slouží k administraci uživatelů administrátorského webového rozhraní a k nastavení jeho parametrů. Zajišťuje zejména následující funkce:

 • tabulkový přehled správců systému, možnost fulltextového prohledávání a uživatelského řazení záznamů v přehledu,
 • formulář pro vložení nového nebo zobrazení detailu a editaci stávajícího správce systému – informace o uživateli, kontaktní údaje, vložení fotografie správce, přihlašovací údaje, možnost změny hesla, nastavení přístupových práv do systému,
 • tabulkový přehled aktuálních sítí v systému, možnost fulltextového prohledávání a uživatelského řazení záznamů v přehledu,
 • formulář pro vložení nové nebo zobrazení detailu a editaci stávající sítě - informace o síti, identifikace sítě na účetních dokladech, informace o univerzitě a fakultě, nastavení e-mailů, nastavení síťového tisku a jeho vyúčtování, nastavení e-mailu se zapomenutým heslem, definování podmínek pro zapůjčení majetku, nastavení registrace, nastavení technické podpory,
 • tabulkový přehled virtuálních podsítí, možnost fulltextového prohledávání a uživatelského řazení záznamů v přehledu,
 • formulář pro vložení nové nebo zobrazení detailu a editaci stávající virtuální podsítě – informace o virtuální podsíti, rozsah IP adres, šablona pravidel pro Radius server,
 • tabulkový přehled logování systému, možnost fulltextového prohledávání, filtrování a uživatelského řazení záznamů v přehledu,
 • tabulkový přehled druhů registrace, možnost fulltextového prohledávání a uživatelského řazení záznamů v přehledu,
 • formulář pro vložení nového nebo zobrazení detailu a editaci stávajícího druhu registrace – informace o druhu registrace, registrační údaje, nastavení měsíčních poplatků a sazeb za síťový tisk a jeho odpočtů,
 • formulář pro zobrazení a editaci základní konfigurace systému – úložiště souborů na serveru, nastavení FTP serveru pro zálohy databáze,
 • formulář pro zobrazení a editaci ekonomických údajů – aktuální sazby DPH, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
 • formulář pro zobrazení a editaci základní konfigurace informačního portálu pro uživatele,
 • formulář pro ruční vytvoření zálohy databáze s možností stažení, uložení na server nebo odeslání na FTP server,
 • rekapitulace základních systémových informací.

Můj profil

Modul můj profil je posledním modulem administrátorského rozhraní, který umožňuje editovat údaje aktuálně přihlášeného správce sítě:

 • formulář pro zobrazování a editaci detailu přihlášeného uživatele (administrátora) – osobní údaje, kontaktní údaje, fotografie, přihlašovací údaje, změna hesla,
 • formulář pro uložení poznámky.

Informační portál pro uživatele

Informační portál pro uživatele je webový portál pro uživatele studentských počítačových sítí, který zajišťuje prezentaci základních údajů o síti, zveřejňování důležitých dokumentů, návodů, kontaktů a aktuálních informací. Obsahuje tyto základní součásti:

 • aktuality, možnost odběru pomocí RSS nebo WebSlice,
 • články se základními informacemi, přehledem služeb a návody,
 • možnost fulltextového prohledávání aktualit a článků,
 • kontakty na správce jednotlivých sítí.

Součástí informačního portálu je také uživatelský přístup do samotného informačního systému P@wouk. Uživatelům jsou k dispozici následující funkce:

 • formulář pro registraci nového uživatele (v českém a anglickém jazyce),
 • formulář pro automatické ověření nového uživatele prostřednictvím e-mailu,
 • formulář pro restart zapomenutého hesla a zaslání nového hesla na registrovaný e-mail uživatele,
 • formulář pro vložení nového požadavku technické podpory.

Pro registrované uživatele jsou po přihlášení k dispozici také následující informace a funkce:

 • rekapitulace registrovaných informací o uživateli – osobní a registrační údaje,
 • přehled kontaktní údajů a možnost jejich aktualizace,
 • přehled registrovaných zařízení,
 • formulář pro registraci nového zařízení připojovaného k síti,
 • přehled poplatků za připojení k síti,
 • přehled vyúčtování tisku,
 • přehled odpočtů tisku,
 • přehled všech plateb,
 • přehled požadavků technické podpory,
 • formulář pro kontaktování správců sítě,
 • formulář pro změnu hesla.