Úvod › Reference › Diplomová práce

Diplomová práce

Univerzita: Slezská univerzita v Opavě
Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Katedra: Katedra informatiky
Obor: Informatika v ekonomice
Autor: Tomáš Petránek
Název: Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná
Název (anglicky): Analysis of the intranet at the college OPF Karvina
Typ: Diplomová práce
Rok: 2007
Vedoucí: Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou počítačových sítí na kolejích Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (SU OPF). Cílem je analyzovat a popsat současný stav studentských počítačových sítí na kolejích OPF, zejména sítě na koleji Kosmos, která vznikala v posledních třech letech a o níž nebyla zatím vytvořena žádná kompletní dokumentace, která by mohla sloužit také jako východiskový materiál při správě a dalším rozvoji této sítě novými správci, protože všichni studenti, kteří ji doposud spravovali, budou v letošním roce končit svá studia. Dalším cílem bylo pro efektivní správu kolejních sítí OPF navrhnout a vytvořit databázový informační systém.

Tato diplomová práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. V první kapitole jsou shrnuty teoretické informace z problematiky počítačových sítí se zaměřením na oblasti, které je nutné vzít v úvahu při jejich budování. Tato kapitola se zabývá sítěmi z hlediska rozsahu, síťovými médii, topologií sítí a síťovými protokoly. Kapitola je doplněna celou řadou obrázků a schémat, které názorně přibližují popisovanou problematiku.

Druhá kapitola analyzuje současný stav studentských počítačových sítí na kolejích OPF. V úvodní části je stručná informace o stavu počítačové sítě na koleji Vyhlídka, zbývající část kapitoly je však již věnována počítačové síti na koleji Kosmos. Je zde popsán její dosavadní historický vývoj, připojení k fakultní síti, kabeláž, síťová technologie, aktivní prvky, struktura, topologie a adresování. Součástí této kapitoly je také schéma znázorňující topologii počítačové sítě a jednotlivé použité síťové prvky a jejich umístění na koleji Kosmos.

Třetí kapitola se věnuje hardwarovému a softwarovému vybavení hlavního serveru, pravidlům firewallu a DHCP serveru. Dále popisuje další administrátorské prostředky využívané při správě sítě, zejména službu monitoringu tisku Novell iPrint a dohledový systém Zabbix.

Čtvrtá kapitola je nejrozsáhlejší a zabývá se návrhem a realizací informačního systému pro kolejní sítě OPF. Nejdříve jsou specifikovány požadavky, na základě kterých je navržena vhodná architektura informačního systému a provedena volba konkrétních technologií. Další části jsou již zaměřeny na návrh datové základny, strukturu samotné webové aplikace a popis uživatelského a administrátorského webového rozhraní. Závěr kapitoly je věnován bezpečnosti, vstupům a výstupům informačního systému a jeho dokumentaci. Text je doplněn několika schématy, která znázorňují architekturu a strukturu informačního systému, datovou strukturu a strukturu webové aplikace.
Obsah: ÚVOD
 1. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
  1. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Z HLEDISKA ROZSAHU
  2. SÍŤOVÁ MÉDIA
   1. Metalická média
   2. Optická média
   3. Bezdrátová média
  3. TOPOLOGIE SÍTÍ
   1. Fyzické topologie
   2. Logické topologie
  4. SÍŤOVÉ PROTOKOLY
   1. Referenční model ISO/OSI
   2. Protokol NetBEUI
   3. Sada protokolů IPX/SPX
   4. Sada protokolů TCP/IP
 2. ANALÝZA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ NA KOLEJÍCH OPF
  1. POČÍTAČOVÁ SÍŤ NA KOLEJI VYHLÍDKA
  2. POČÍTAČOVÁ SÍŤ NA KOLEJI KOSMOS
   1. Historie sítě
   2. Připojení studentské sítě k síti OPF
   3. Kabeláž, síťová technologie a aktivní prvky
   4. Struktura a topologie sítě
   5. Adresace sítě
 3. SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
  1. HLAVNÍ SERVER
   1. Hardware
   2. Operační systém
   3. Firewall
   4. DHCP server
   5. Monitorování síťového provozu
   6. Vzdálený přístup
  2. DALŠÍ ADMINISTRÁTORSKÉ NÁSTROJE
   1. Novell iPrint
   2. Zabbix
  3. AUTENTIZACE UŽIVATELŮ SÍTĚ NA BÁZI PROTOKOLU 802.1X
 4. NÁVRH A REALIZACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO KOLEJNÍ SÍŤ OPF
  1. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA INFORMAČNÍ SYSTÉM
   1. Fyzické prostředí a rozhraní systému
   2. Uživatelé
   3. Funkcionalita
   4. Dokumentace
   5. Bezpečnost a zálohování dat
  2. ARCHITEKTURA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
  3. VOLBA KONKRÉTNÍCH TECHNOLOGIÍ
   1. Apache
   2. MySQL
   3. PHP
  4. NÁVRH A DEFINICE DATOVÉ ZÁKLADNY
  5. STRUKTURA WEBOVÉ APLIKACE
  6. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
   1. Grafické uspořádání uživatelského webového rozhraní
   2. Články
   3. Aktuality
   4. Informační systém
   5. Registrace
   6. Kontakty
  7. ADMINISTRÁTORSKÉ ROZHRANÍ
   1. Grafické uspořádání administrátorského webového rozhraní
   2. Správa webu
   3. Databáze uživatelů
   4. E-mail
   5. Poplatky
   6. Tiskárna
   7. Server
   8. Správa systému
   9. Můj profil
  8. BEZPEČNOST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
  9. VSTUPY A VÝSTUPY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
  10. DOKUMENTACE
ZÁVĚR
CIZOJAZYČNÉ RESUMÉ
SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A ODBORNÉ LITERATURY
SEZNAM TABULEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
SEZNAM PŘÍLOH

Soubory ke stažení: